GNU/LINUX - ČASTÉ PŘÍKAZY


Zobrazit obsah dokumentu

PRÁCE S ADRESÁŘI A SOUBORY

Kopírování adresářů

zkopíruje celý adresářový strom do [cílový adresář]

cd [zdrojový adresář]
tar cf - . | (cd [cílový adresář]; tar xvf -)

Zálohování adresářů s komprimací Gzip

zazálohuje zdrojový adresář do komprimovaného souboru s komprimací 1(nejrychlejší) - 9(nejlepší)

tar cvf - [zdrojový adresář] | gzip -[1-9] > cilovy_soubor.tar.gz
Na rychlost rozbalování nemá stupeň komprese (1-9) vliv

Výstupy ze souborů

sledování výstupu ze souboru

např.: "/var/log/messages"

tail -f /var/log/messages

Kódování souborů

převod kódování souboru

iconv -f [stávající kódování] -t [požadované kódování] [vstupní soubor] -o [výstupní soubor]

výpis kódování souboru

enca [soubor]

seznam různých kódování

enca -l

hromadný převod kódování souborů v adresáři a podadresářích

cd [cesta k adresáři];
find . -iname '*.php' -exec enca -x iso-8859-2 {} \;

Symbolický odkaz

symbolický odkaz

ln -s [stávající soubor] [symbolický odkaz]

CVS - SPRÁVA SOUBORŮ A PROJEKTŮ

Práce s CVS

Vytvoření systémové proměnné CVSROOT

export CVSROOT=[cesta k úložišti]

Vytvoření úložiště a inicializace CVS

cvs init

Import adresářového stromu do úložiště

cd [cesta k adresáři s projektem]
cvs import [ (volitelný) název adresáře s projektem v CVSROOT úložišti] [značka autora] [značka verze]

Vytvoření pracovní kopie projektu

cd [adresář, ve kterém chcete rozbalit pracovní kopii]
cvs checkout [modul v $CVSROOT] [název pracovního adresáře, který bude vytvořen]

...práce s projektem...

Aktualizace upravených souborů v úložišti

cvs commit [název pracovního adresáře, který byl vytvořen příkazem checkout]

Odstranění dočasného adresáře

cvs release -d [název pracovního adresáře, který byl vytvořen příkazem checkout]

DVD

Tvorba dvd disku

Formát DVD (mpeg2)

The typical video resolution for an NTSC disc is 720 × 480, while a PAL disc is 720 × 576 (all measured in pixels). For comparison, VHS is roughly equivalent to 320 × 480 (NTSC) or 320 × 576 (PAL/SECAM), while Laserdisc and Super VHS are roughly equivalent to 566 × 480 (NTSC) or 566 × 576 (PAL) edge-to-edge. The specifications for video files on a DVD can be any of the following:

720 × 576 pixels MPEG-2 (Called full D1)
704 × 576 pixels MPEG-2
352 × 576 pixels MPEG-2 (Called Half-D1, same as the China Video Disc standard)
352 × 288 pixels MPEG-2
352 × 288 pixels MPEG-1 (Same as the VCD Standard)
720 × 480 pixels MPEG-2 (Called full D1)
704 × 480 pixels MPEG-2
352 × 480 pixels MPEG-2 (Called Half-D1, same as the China Video Disc standard)
352 × 240 pixels MPEG-2
352 × 240 pixels MPEG-1 (Same as the VCD Standard)

extrahování zvuku z DVD disku

Nejprve získáte samotný zvuk do formátu wav (v ukázce např. z prvního titulu, páté kapitoly):

mplayer dvd://1 -chapter 5-5 -ao pcm -vo null

a pak ho zkomprimujete:

lame -b 192 audiodump.wav
LAME has two types of variable bitrate: ABR and VBR. ABR is the type of variable bitrate encoding usually found in other MP3 encoders, Vorbis and AAC. The number of bits is determined by some metric (like perceptual entropy, or just the number of bits needed for a certain set of encoding tables), and it is not based on computing the actual encoding/quantization error. ABR should always give results equal or better than CBR:

ABR: (--abr x means encode with an average bitrate of around x kbps)

lame -h --abr 128 sample.wav sample.mp3

Variable Bitrate (VBR): (use -V n to adjust quality/filesize)

lame -h -v -b 112 sample.wav sample.mp3

Program konvertuje obrazy disku vytvořené programem Nero Burning ROM (koncovka .nrg) na ISO obrazy (koncovka .iso)
Použití:

nrg2iso puvodniobraz.nrg novyobraz.iso
Pozn.: Minimálně od verze 1.0 umožňuje univerzální vypalovací frontend K3b bezprostředně i vypalování ".nrg" obrazů bez konverze.

spojení několika videosouborů

cat *.[přípona souboru] > [výsledný soubor]

Převod všech videosouborů .flv (v adresáři) do .mpeg

for i in *.flv; do echo converting $i; ffmpeg -i "${i}" -y "${i%%.flv}.mpeg" && rm -vf "$i"; done

převod videosouboru do formátu DVD (pro vypálení na DVD video disk)

tovid -pal -dvd -in [zdrojový soubor.avi] -out [cílový soubor.mpg]

hromadný převod stejných videosouborů do formátu DVD (pro vypálení na DVD video disk)

find . -maxdepth 1 -name '*.[přípona filmů]' -exec tovid -pal -dvd -in '{}' -out '{}' ';'

vytvoření mpg souboru menu DVD

makemenu -pal -out [muj_soubor] "[název tlačítka1]" "[název tlačítka2]" "[název tlačítka3]"

vytvoření XML souboru pro menu DVD

makexml -menu [muj_soubor.mpg] [film1.mpg] [film2.mpg] [film3.mpg] -out [muj_disk]

vytvoření struktury DVD video

makedvd muj_disk.xml

příkazy programu tovid

Encoding audio stream to ac3 with the following command:
nice -n 0 ffmpeg -i "/hokna/DVD/fly.mpg" -vn -ab 224 -ar 48000 -ac 2 -acodec ac3 -y "/hokna/DVD/film.Lx4872/audio.ac3"
Encoding video stream with the following commands:
nice -n 0 mplayer -benchmark -nosound -noframedrop -noautosub -vo yuv4mpeg:file="/hokna/DVD/film.Lx4872/video.yuv" -vf-add scale=:576 "/hokna/DVD/fly.mpg"
cat "/hokna/DVD/film.Lx4872/video.yuv" | nice -n 0 mpeg2enc --sequence-length 4300 --nonvideo-bitrate 304 --aspect 2 -f 8 -b 7840 -g 4 -G 9 -D 10 -K hi-res --frame-rate 3 -v 0 --video-norm p --reduction-4x4 2 --reduction-2x2 1 -q 5 -o "/hokna/DVD/film.Lx4872/video.m2v"
Multiplexing audio and video together with the following command:
mplex -V -f 8 -o "/hokna/DVD/film.%d.mpg" "/hokna/DVD/film.Lx4872/video.m2v" "/hokna/DVD/film.Lx4872/audio.ac3"

vytvoření slideshow z JPG obrázků pro tvorbu DVD

dvd-slideshow -n [název slideshow] -o [cílový adresář] -a [audiosoubor] -p -r -f [seznam_fotek.txt]
# seznam_fotek.txt:
# ------------------------------
fadein:2
fotka01.JPG:10
fadeout:2
fadein:2
fotka02.JPG:10
fadeout:2
fadein:2
fotka03.JPG:10
# ...atd

Kopírování dvd disků

kopírování DVD do *.iso

dd if=/dev/dvd of=[cesta k iso souboru]

vypálení DVD z *.iso

growisofs -dvd-compat -Z /dev/dvd=[cesta k iso souboru]

připojení ISO souboru jako disk

mkdir [/cesta/k/adresáři]
su
mount -o loop [/cesta/k/souboru.iso] [/kam/to/chcete/namountovat]

odpojení ISO souboru jako disk

umount [/cesta/k/adresáři]

PYTHON

Instalace programů Python

Then you can build and install python-software. It uses standard distutils, so:

python setup.py build
su
python setup.py install

GRAFIKA V PŘÍKAZOVÉM ŘÁDKU

Změna velikosti obrázků

změní velikost obrázků na velikost 224px výšky v adresáři a zmenšeniny nakopíruje do adresáře thumbnails/

find . -maxdepth 1 -name '*.JPG' -exec convert '{}' -thumbnail 224 thumbnails/'{}' ';'

Konverze formátů obrázků

převod obrázků z JPG do bmp v aktuálním adresáři

mogrify -format bmp '*.JPG'

ZVUKOVÁ KARTA

problémy se zvukovou kartou
Klasický postup při řešení problémů se zvukem je pomocí těchto příkazů:

Výchozí ovladač pro danou zvukovou kartu:

lspcidrake -v | fgrep AUDIO

Ovladač, který se nyní používá:

grep sound-slot /etc/modprobe.conf

Kontrola toho, zda modul (ovladač) je nahrán nebo ne:

/sbin/lsmod

Nastavení služeb alsa a sound pro initlevel :

/sbin/chkconfig --list sound
/sbin/chkconfig --list alsa

Indikace ztlumení zvuku:

aumix -q

Program jenž používá zvukovou kartu:

/sbin/fuser -v /dev/dsp

RPM URPMI A URPMQ

Red Hat, Mandriva...

informace o balíčku:

urpmq -i [balíček]

všechny závislosti balíčku:

urpmq -d [balíček]

balíčky, které obsahují hledanou komponentu:

urpmq -p [komponenta]

celé jméno balíčku včetně architektury a verze:

urpmq -f [balíček]

vypíše všechny dostupné balíčky:

urpmq --list

vypíše balíčky, které obsahují hledaný soubor:

urpmf [soubor]

vypíše balíčky, u kterých najde zadaný text v popisu:

urpmf --description [text]

vypíše balíčky, u kterých najde zadaný text ve stručném popisu:

urpmf --summary [text]

hledání balíčku ve zdrojích:

urpmq -Y [název balíčku]

instalace balíčku:

urpmi [název balíčku]

odinstalování balíčku:

urpme [název balíčku]

převod DEB balíčku do RPM:

alien -r [soubor.deb]

MySQL

Zapomenuté ROOT heslo v MySQL

vypnout MySQL:

mysql stop

zapnout v safe modu a nenačítat tabulky s oprávněními:

/usr/bin/mysqld_safe --skip-grant-tables & mysql

vybrat databázi:

use mysql

změnit heslo pro root:

update user set password=password('nove heslo') where user='root'

restartovat MySQL:

mysql restart

SYSTÉM

Systémové informace

vypíše informace o oddílech:

df -h

zobrazí kolik místa zabírá adresář ‘dir1’

du -sh dir1

vypíše velikost souborů a adresářů a program sort na jehož vstup je výpis přesměrován rourou, je seřadí podle velikosti

du -sk * | sort -rn

seznam oddílů, které jsou momentálně připojeny:

mount

Připojí všechny oddíly definované ve /etc/fstab:

mount -a

Vypíše UUID všech oddílů:

blkid

velikost volné a obsazené operační paměti, včetně virtuální paměti swapovacích oddílů:

free

jádro, atd...

uname -a

doba běhu systému, počet uživatelů, průměrná zátěž za posledních 1, 5 a 15 minut:

uptime

totéž, ale přehlednější:

w

seznam procesů vlastněných přihlášeným uživatelem:

ps -a

ukončení procesu:

kill -9 [id procesu]

opuštění relace

exit

restart systému

reboot

vypnutí systému

shutdown -r now

SÍŤ

Síťová karta

Síťová zařízení se označují jako eth0, eth1 (LAN karty) nebo wlan0, wlan1 (WiFi karty)

Výpis síťového rozhraní:

ifconfig eth0

změna MAC adresy

ip link set address 00:11:22:33:44:aa dev eth0

Trvalá změna MAC adresy síťového zařízení / karty

do souboru /etc/rc.d/rc.local přidat následující:
/etc/init.d/network stop;
ip l set eth0 down;
ip l set address xx:yy:zz:aa:bb:cc dev eth0;
/etc/init.d/network start;
ifup eth0

Připojování oddílů a disků

USB

Připojení USB disku s formátem NTFS

mkdir /místo/pro/připojení
mount -t ntfs-3g -o force /dev/sdd1 /místo/pro/připojení

Odpojení USB disku s formátem NTFS

umount /dev/sdd1
rmdir /místo/pro/připojení

BLUETOOTH

Mobilní telefon

Spárování s mobilním telefonem

Scanování zařízení a zjištění MAC adresy
hcitool scan
> 00:60:57:83:48:60 Nokia 6310i
Kontrola komunikace
l2ping 00:60:57:83:48:60
> Ping: 00:60:57:83:48:60 from 00:11:67:00:00:00 (data size 44) ... 0 bytes from 00:60:57:83:48:60 id 0 time 107.32ms 0 bytes from 00:60:57:83:48:60 id 1 time 46.47ms 0 bytes from 00:60:57:83:48:60 id 2 time 48.56msSpárování zařízení 0 bytes from 00:60:57:83:48:60 id 3 time 46.55ms 0 bytes from 00:60:57:83:48:60 id 4 time 46.53ms 5 sent, 5 received, 0% loss
Spárování zařízení
rfcomm connect rfcomm0 00:60:57:83:48:60
Na telefonu bude zobrazena výzva k zadání PIN kódu (volitelných 8 znaků).
Na obrazovce počítače zobrazí výzvu k zadání PIN kódu (stejné znaky).
Po potvrzení jsou zařízení spárována.

TELEVIZE

PixelView PlayTV Mobile 4 in 1 (PCMCI)

Potřebné moduly jádra:

PCMCI:
Bus options --->
  PCCARD (PCMCIA/CardBus) support --->
   [M] PCCard (PCMCIA/CardBus) support
   [M] CardBus yenta-compatible bridge support
Podpora I2C:
Device Drivers --->
  I2C support --->
   [M] I2c Support
   [M] I2c device interface
V4l + SAA7134 ovladače:
Device Drivers --->
  Multimedia devices --->
   [M] Video For Linux
   Video Capture Adapters --->
     [M] Philips SAA7134 support
      [M] Philips SAA7134 DMA audio support

Nahrání modulů:

Modul pro kartu:
modprobe saa7134 card=79 tuner=54
Modul pro alsu:
modprobe saa7134-alsa

Aktivování zvukové karty:

1. možnost
arecord -D hw:2,0 -r 32000 -c 2 -f S16_LE | aplay -

KONFIGURACE

Výpis konfigurace jádra:

cat /usr/src/linux/.config | grep SAA7134

ZÁLOHOVÁNÍ

Zálohování MBR (Master Boot Record) boot sektoru a tabulky oddílů

dd if=/dev/sda of=/soubor/s/obrazem/mbr bs=512 count=1
Zálohování MBR (Master Boot Record) pouze boot sektoru
dd if=/dev/sda of=/soubor/s/obrazem/mbr bs=446 count=1

Obnovení MBR (Master Boot Record) boot sektoru a tabulky oddílů

dd if=/soubor/s/obrazem/mbr of=/dev/sda bs=512 count=1
Obnovení MBR (Master Boot Record) pouze boot sektoru
dd if=/soubor/s/obrazem/mbr of=/dev/sda bs=446 count=1

Obnovení MBR (Master Boot Record) v DOS, nainstaluje DOSovský zavaděč

příkaz je pro DOS konzoli/příkazový řádek
fdisk /mbr

Zálohování adresáře

rdiff-backup --backup-mode [--exclude-device-files [--exclude-fifos [--exclude-sockets]]] [--exclude /home/user/data/vyradit1 [--exclude /home/user/data/vyradit2]] /home/user/data /mnt/extdisk/user.data.old
Obnovení 3 dny staré zálohy rdiff-backup
rdiff-backup -r 3D /mnt/extdisk/user.data.old/neco_v_datech /home/user/data/neco_v_datech.old

STARTOVÁNÍ SYSTÉMU

Bootování z HDD

Instalace Grub (na [druhou] partition prvního (sda) disku)
grub2-install /dev/sda[2]
Obnovení konfigurace Grub:
grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
konfigurační soubory:
/etc/grub.d/* /etc/default/grub

Bootování z CD|DVD

Stáhnout a vypálit LIVE-distribuci Linuxu.
Nastavit Bios počítače tak, aby hledal operační systém nejdřív v CD|DVD mechanice a potom na HDD.
Restart.

Bootovací USB-flash